I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на Фондация "Помощ за благотворителността в България" (ФПББ) с нейните дарители – физически и юридически лица.

2. "Дарител" по смисъла на настоящите Общи условия е всяко физическо или юридическо лице, сключило договор за дарителство с ФПББ – еднократно или редовно.

3. "Бенефициент" по смисъла на настоящите Общи условия е физическо или юридическо лице, в полза на което ФПББ отпуска определена сума, в изпълнение волята на дарителя, посочена в индивидуалния му договор с фондацията.

4. Настоящите Общи условия имат задължителна сила за ФПББ и за дарителите, които удостоверяват това с подписа си под договора за дарение. Дарителите се считат уведомени за същите от датата на публикуването им по реда на т. 28 по-долу.

 

II. ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ

5. ФПББ сключва с лицата, желаещи да осъществяват дарителство, писмен договор. Изключение правят лицата, направили анонимни дарения и непожелали да сключат договор лица по време на кампании с кутии за дарения или публично оповестени банкови сметки.

6. В договора дарителите предоставят в писмен вид следната информация за себе си:
6.1. За физически лица – ЕГН, номер и дата на издаване на валиден български документ за самоличност и постоянен адрес на лицето на територията на Република България.
6.2. За юридически лица и еднолични търговци - номер на данъчна регистрация и на регистрация по БУЛСТАТ, адрес на управление, трите имена на официалния представител, компетентен да подпише договора.
6.3. За дарения от над 30 000 лева ФПББ изисква допълнителни документи според приетите Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма на ФПББ

7. Дарителят избира и посочва коя кауза ще подкрепя.

 

ІІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯТА ПО ДОГОВОРИТЕ

8. ФПББ удържа средства от дарените от ДАРИТЕЛЯ суми с цел постигане на самофинансиране и устойчивост на услугите към дарителите.
9. ФПББ използва удържаните средства за управление на даренията и по специално за:
9.1. Подбор на бенефициенти, включително чрез покана и открит конкурс
9.2. Мониторинг и контрол
9.3. Укрепване на бенефициентите чрез подходящи дейности – обучения, консултации, дейности за популяризиране
9.4. Текущо информиране на дарителите
9.5. Годишна отчетност
10. Размерът на средствата за управление се определя в конкретния договор. Когато не е определен изрично размер, ФПББ прилага 5% от сумата на дарението годишно.

 

ІV. ПРАВА НА ДАРИТЕЛЯ

11. Да ползва услугите на ФПББ в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и договора за дарение.

12. Да променя чрез писмено заявление договора си за дарение, включително размера на месечните си дарителски вноски, както и конкретната кауза, за която да бъдат насочвани те.

13. Да получава при поискване (извън реда на т. 21 от настоящите Общи условия) информация от ФПББ за благотворителната дейност, осъществена с неговите дарения, както и информация за цялостната дейност на фондацията.

14. Да посочи на определено за целта място в договора, че не желае името му да бъде оповестявано пред трети лица.

 

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДАРИТЕЛЯ

15. Да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и договора за дарение.

16. Да съобщава на ФПББ всяка промяна в наименованието, адреса си или в другите регистрационни данни, събирани с цел издаване на служебна бележка за направените дарения през годината към фондацията.

 

VII. ПРАВА НА ФПББ

17. Да прави изменения в технологията или структурата на различни дарителски услуги и да разширява обхвата на предоставяните услуги за дарителите.

18. Да оповестява публично имената на своите дарители, освен в случаите по реда на т. 14 от настоящите Общи условия.

19. Да контактува с дарителите, които са прекратили участието си в инициативата „Колкото повече – толкова повече" поради преминаване на друга работа, за да ги покани да подновят договора си след като са се установили при своя нов работодател.

 

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФПББ

20. Да осигурява качествено управление и организационно обслужване на различните дарителски услуги в съответствие с настоящите Общи условия и индивидуалния договор за дарение.

21. Да разпределя коректно получаваните дарения в полза на крайните бенефициенти, като спазва писмено изразената воля на дарителите.

22. Един път годишно - до 31 март - да информира чрез електронна поща за общата стойност на благотворителната дейност, осъществена през годината с техните дарения и регулярно да публикува информация за разпределените средства на интернет страницата си.

23. Ежегодно до края на м. юни да публикува своя годишен отчет.

24. Да осигури анонимността на дарителите по реда на т. 14 от настоящите Общи условия.

25. ФПББ не носи отговорност пред своите дарители, ако след насочване на целево дарени от тях суми към избран от дарителите краен бенефициент, същият прояви некоректност или злоупотреби с тях. В подобни случаи ФПББ е длъжна да отстрани възможно най-бързо възникналите проблеми с изпълнението на дарителската воля, като комуникира открито и активно с дарителите.

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ДАРЕНИЕ

26. Действието на договори за регулярни дарения може да бъде прекратено едностранно от страна на дарителя с едноседмично писмено предизвестие до ФПББ.

 

X. ВЛИЗАНЕ В СИЛА

27. Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.04.2013 г., като една седмица преди тази дата ФПББ ги публикува в Интернет на адрес:www.bcaf.bg

 

XI. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

28. При промяна на настоящите Общи условия ФПББ се задължава да информира за това дарителите не по-малко от една седмица преди влизането им в сила.

 

XII. ПРАВА НА ЗАВАРЕНИТЕ ДАРИТЕЛИ

29. Настоящите Общи условия се прилагат и за заварените дарители към датата на влизане в сила.

 

XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

32. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.